Çevre Düzenleme, Koruma ve Bakım Şefliği

Çevre Düzenleme, Koruma ve Bakım Şefliğinin Görevleri:

a) Üniversite yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda, bölgenin ekolojik koşullarını değerlendirerek mevsimlik / yıllık çevre düzenleme ve bitkisel peyzaj planlamasını yapmak. Tüm peyzaj çalışmalarının uygulama alanları ve listelerini tespit etmek ve kayıtlarını tutmak.

b) Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak talep edilen ve yapılacak olan peyzaj düzenlemelerinin ön, kesin ve uygulama projelerini hazırlamak ve projelere ilişkin incelemeler yaparak kayıtları tutmak.

c) Tüm birimlerdeki malzeme listelerini almak ve eksiklerin giderilmesini sağlamak.

ç) Yapılan planlama ve projelerin gerektirdiği bitki ve tohumları, materyal, ekipman vs. tespit etmek ve temin edilmesini sağlamak.

d) Çevre düzenlemesi için hizmet verecek ekipleri oluşturmak ve denetlemek.

e) Düzenlenen çevrenin periyodik temizliğini, bakımını, devamlılığını ve geliştirilmesini sağlamak,

f) Yerleşkede biyolojik çeşitliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapmak.

g) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.

h) Büyükşehir ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile işbirliğini sağlamak ve geliştirmek üzere girişimlerde bulunmak.

ı) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği ve uyum içinde koordineli çalışmak.

i) Aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak.

j) İdarece verilen diğer görevleri yapmak.