Teknik Hizmetler Şefliği

Teknik Hizmetler Şefliğinin Görevleri:

a) Yapımı tamamlanarak hizmete açılmış her türlü binanın inşaat, mekanik ve elektrik tesisatının işletilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, işletme ile ilgili teknik dokümanları hazırlamak, bakım ve onarım işlerini yapmak/yaptırmak.

b) Mevcut bina ve tesislerin işletmeye yönelik elektrik bakım-onarım ihtiyaçlarını birimlerden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek.

c) Yerleşkelerin içme ve sulama suyu şebekeleri, kuyuları ve su depolarının temizlenmesini, klorlama sisteminin kurulmasını ve bakımını sağlamak.

ç) Pis su hattının çalışır durumda bulunmasını sağlamak.

d) Orta gerilim ve alçak gerilim elektrik şebekeleri, trafo merkezleri, jeneratörler, asansörler, klima havalandırma santralleri ve soğutma grupları ile haberleşme ve ses sistemleri altyapılarının kesintisiz işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımları ile ilgili teknik dokümanları ve belgeleri hazırlamak.

e) Yerleşkelerin telefon sistemi altyapısının sorunsuz ve kesintisiz sürdürülebilirliğini sağlamak.

f) Ekonomik ömrünü tamamlamış değişmesi gereken makina ve ekipmanların değişimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

g) Isıtma ve soğutma sistemleri ile bunların altyapısını oluşturan kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, soğutma grupları, klima tesisatları ile havalandırma sistemlerinin işletimini, bakımını ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, sorunsuz çalışmalarını sağlamak.

h) Mevcut binalardaki sıhhi tesisatların bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.

ı) Yerleşkelerdeki içme suyu şebekesi, su depoları ile kuyuların işletilmesi, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.

i) Binalardaki WC ve lavaboların musluk ve tesisat bataryalarının bakım ve onarımlarını yapmak,

k) Mevcut bina ve tesislerin mekanik bakım ve onarım ihtiyaçlarını kullanıcı birimlerin görüşlerini de alarak tespit etmek.

l) Yangın sistemlerinin periyodik kontrollerini yaparak çalışır durumda olmalarını sağlamak.

m) Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, temini için Müdürlüğe bildirmek.

n) Yapımı tamamlanan işler ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek, raporlarını hazırlamak ve Müdüre sunmak.

o) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleri uygulamak ve uygulatmak.

ö) Demirbaşa kayıtlı araç-gereçlerin demirbaş listelerini tutmak, ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaşların düşümlerinin yapılmasını sağlamak.

p) İdarece verilen diğer görevleri yapmak.