Satınalma ve Malzeme Şube Müdürlüğüİdari ve Mali işler Daire Başkanlığı kalite politikası doğrultusunda, Üniversiteye verilen destek hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, gerekli olan mal ve hizmetler düzenli olarak temin edilir. Satın alınacak malzemeler, en uygun tedarikçi firmadan sağlanır.

Tüm mal ve hizmet satın alımları, her yıl yayımlanan Mali Yıl Bütçe Kanun’una göre serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde, 4734 Sayılı Yasa’nın yer alan ihale usulleri ve aynı yasanın 22/d maddesi uyarınca, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir.

Rektörlük birimleri, Malzeme İstek formu ile sarf malzemesi, demirbaş ihtiyaçları ile Üniversitenin tüm birimleri makine-teçhizat taleplerini İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirir. Bu talepler toplanarak ihaleye çıkılabilecek miktara ulaştı ise ihale yoluyla, değilse DMO’dan veya 4734 sayılı yasanın 22/d maddesi uyarınca, DMO dışındaki tedarikçi firmalardan satın alma işlemi gerçekleştirilir.
Satın almaları gerçekleşen sarf malzemeler, demirbaşlar ve makine-teçhizatlar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi tarafından, Taşınır İşlem Fişi kesilerek, fatura karşılığında mal teslim alınır.
Birimlere teslim edilecek mal ve malzemeler ise, Birimlerin Ayniyat Saymanı tarafından devir ayniyatı ile teslim alınır.
Satın almalarda uygulanacak işlem sırası ve uyulması gereken yasal prosedür Üniversitemiz “Satın Alma Prosedürü”nde ve “Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Prosedürü”nde de detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

GÖREVLERİ:

1-Rektörlük Merkez örgütü bütçesinden satın alınması gereken tüm satın alma işlerini yapmak.
2-Rektörlük Merkez örgütü ve müstakil bütçesi bulunan tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım ve üniversitemiz kütüphanesi için gerekli bilgi kaynaklarının satın alımları yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.
3- Rektörlük merkez örgütü bütçesinin satın almalara ilişkin tüm işlemleri yanında bazı birim bütçelerinin kısa karar alım halleri dışındaki tüm satın alma işlemlerini ve bunlara ilişkin tahakkukları yapmak.
4-İkinci öğretim ve yaz okulu gelirlerinden satın alınması gereken mal ve hizmetleri Üniversite genelinde yürütmek.
İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER:
Kamu İhale Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
Kamu ihale Genel Tebliği
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme
4734 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
4734 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhale Onay Belgesi
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhale Onay Belgesi
Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi
Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme
4734 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
4734 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname



İletişim Bilgileri

Nihat KIRMAZ Şube Müdürü V. nihat.kirmaz@deu.edu.tr 412 13 40
Yasemin ALGINER Bilgisayar İşletmeni yasemin.alginer@deu.edu.tr 412 13 42
Çilem ÇİMEN Bilgisayar İşletmeni cilem.cimen@deu.edu.tr 412 13 45
Saadet TATAR Memur saadet.tatar@deu.edu.tr 412 13 48
Tuğçe ERDEM Büro Personeli tugce.erdem@deu.edu.tr  412 13 49
Osman ALTAY Memur osman.altay@deu.edu.tr 412 13 55
Yalçın YAĞIMLI Memur yalcin.yagimli@deu.edu.tr 412 13 56
Onur YETİŞENLER Memur onur.yetisenler@deu.edu.tr 412 13 57
Pınar ŞAHİNKAYA Büro Personeli pinar.sahinkaya@deu.edu.tr 412 13 61
Kadir KESKİNOĞLU Memur kadir.keskinoglu@deu.edu.tr  412 13 62
Müşerref KAYA Memur müserref.kaya@deu.edu.tr 412 13 41
İsmail FİDAN Teknisyen İsmail.fidan@deu.edu.tr 412 13 58

 

Adres Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü
Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak35210 Alsancak – İZMİR
Faks (90) (232) 412 13 46

elgili kanun