Sivil Savunma Uzmanlığı

5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda Bakanlığın sivil savunma seferberlik ve savaş hali afet ve acil duru m hizmetlerinin hazırlanması koordinasyonu, planlanması ile ekonomik, etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Görevi :

• Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.
• Rektörlüğün ve Üniversitenin bağlı birimlerinin tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek.
• Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak.
• Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, bakım ve korunmalarının takibini yapmak.
• Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.
• Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek.
• Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek.
• Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Başbakanlık ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
• Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
• 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin Bakanlıkta uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
• Rektörlük ve bağlı birimleri içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sistemini işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
• Rektörlüğün ve Üniversitenin bağlı birimlerinin sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
• Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında Rektörlük ve Üniversitenin bağlı birimlerindeki personele eğitim vermek.
• Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda Rektörlük ve Üniversitenin bağlı birimleri adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili Üniversitede tatbikatlar düzenlenmesi ve yürütülmesini sağlamak.
• Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.
• Rektörlüğün ve Üniversitenin bağlı birimlerinin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak.
• Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, Rektörlüğün ve Üniversitenin bağlı birimlerinin üst amiri (Rektör) adına hizmeti takip etmek ve denetimini yapmak..
• Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

KANUN TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER

– 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
– Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
– 711 Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun (RG 29.01.1996 – 12213)
– 67337 Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Saatlerin Gösterir Yönetmelik (RG 20.12.1966 – 12482)
– 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (25.06.2004)
– 2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (RG 22.12.1981 – 17552)
– 83/5949 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği (RG 30.04.1983 – 18033)
– 4045 Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verme, Kamu
– Personeli ile Kamu Görevine Alınmaların Haklarının Geri Verilmesi ve 1402 nolu
– Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (RG 03.11.1994 – 22100)
– 3712 Terörle Mücadele Kanunu (RG 02.04.1991 – 28843)
– 7/7551 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tebirler Hakkında Tüzük (RG 24.12.1973 – 14752)
– 2000/284 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği (RG 14.02.2000)
– 8/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği (RG 28.12.1988 – 20033)
– 88/12526 Havaalanlarında Alınacak Güvenlik Tertip ve Tedbirleri Yönetmeliği (RG 23.02.1988 – 197349)
– 27.11.2007 Tarihli ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
– 07/10357 Karada Çıkacak Yangınlarla Deniz, Liman ve Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek
– Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik (RG 08.09.1975 – 15350)
– 19816 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (RG 16.05.1988)
– 6/3048 Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar (RG 13.05.1964)
– 1983 Tarih ve 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
– 1993 Tarih ve 93/4965 Sayılı “Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği”
– Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi (2005, 2007 değişiklik, 2010 değişiklik)
– Bakanlık Kurum ve Kuruluşların Yönergesi
– İl Milli Alarm Sistemi Yönergesi
– İlçe Alarm Uygulama Formları
Hukuki Alt Yapı ve Temel Esaslar
– 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
– 90 / 500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü
– Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi (31 Ocak 1991 – 91 / 1434)
Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların Görevleri
– Bakanlıkların Seferberlik ve Savaş Hali Genel ve Özel Planları
Valiliklerin Görevleri
– İllerin Seferberlik ve Savaş Hali İl Detay Planları
– Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi (31 Ocak 1991 – 91 / 1434)
– MY 5-3 Savaş Hasarı Onarım Planlarının Hazırlanması Yönergesi
– 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
– 90 / 500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü
– MY:5-1 A Ekonomik / Stratejik Tesislerin Tahrip / Korunması Yönergesi
– 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
– Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi (31 Ocak 1991 – 91 / 1434)
– Ekonomik / Stratejik Tahrip Hedefleri Planları (Bağlı, İlgili Kuruluşlar ve Özel Sektör tarafından yapılacak olan özel planlar)
– Hassas Bölge Kademeleri 6/3150 sayılı Tüzük 3.maddesi
– Afet ve Acil Durumu Yönetim Merkezi Yönetmeliği (19.02.2011 – 1377 karar sayılı)
– Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği (30.09.1996 –
– 96/8716 sayılı Bakanlar Kurul Kararı) ve bu yönetmeliğe ilişkin yönerge, genelge, talimat ve diğer düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır
– Dayanak; 29.05.2009 – 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
– 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
– Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik-12777
– Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik-12777

İletişim Bilgileri:

Nalan UYGUR

Sivil Savunma Uzmanı

nalan.uygur@deu.edu.tr

0 (232) 412 10 58

Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sivil Savunma Birimi

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak
35210 Alsancak – İZMİR
Faks (90) (232) 412 13 41

0